BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Причините за разликите в заплащането между мъжете и жените, дискриминация или нещо друго?

Според проечване направено от партньорите по проект SHANARANI (финансиран по програма Erasmus+) междуполовите различия в заплащането (gender pay gap) и междуполовите различия в пенсиите (gender pension gap) се наблюдават във всички страни партньорки и са близки до средното равнище за ЕС (gender pay gap - 15%, pension gap - 30%). Според резултатите от проучването, направено в 6 партньорски държави (България, Ирландия, Италия, Испания, Кипър и Литва) до голяма степен причините за тези числа се коренят в половите стереотипи, които осъзнати или не, моделират човешкото поведение. Това заключение бива подкрепено от поредица от факти, изложени в доклада от проучването. Един от най-поразителните е фактът, че в повечето от страните най-големи разлики в заплащането на жените и мъжете се наблюдават в позиции, свързани с научноизследователската дейност. Това доказва, че жените все още не биват приети като равноправни на мъжете в научните среди.

Що се отнася до семейните роли, жените все още биват разглеждани като „отговорния“ за семейството пол. Затова и те по-често от мъжете се грижат за децата или за болни и възрастни роднини. Като последствие от това, жените избират да работят почасово или си взимат почивка от работа. Освен това, те са тези, които вършат по-голямата част от неплатената домакинска работа.

От друга страна, мъжете все още са тези, които взимат отговорните решения, като те заемат до 70% от ръководните постове както в бизнес сферата, така и в политиката. В тези две сфери често са и по-високо платените работни длъжности.

Половите стереотипи се отнасят и до това, какви специалности се учат съответно от жените и от мъжете, а и до професиите им. Тези, свързани със социална ангажираност и с грижи, а също и административните длъжности, се считат за по-скоро „женски“.

Не на последно място, филмовата и музикалната индустрия засилват стереотипите, представяйки жените като обекти и изграждайки идеята, че те разчитат на мъжете за постигане на парично облагодетелстване, статус и смисъл на живот.

Повече информация, както и идеи как да се използва тази информация при работа с млади хора, така че да им се обърне внимание на влиянието на стереотипите относно пола върху живота им, можете да намерите в Наръчник за обучители - Факти, свързани с равенството между половете.
  
Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие