BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

#7 БЮЛЕТИН - GENEUS: Какво постигнахме?

Какво постигнахме?

Проектът GeNeus приключва! След 30 месеца, през които създадохме интелектуалните продукти, тествахме резултатите и изпълнявахме различни дейности, свързани с целите на проекта, ние успяхме да постигнем предначертаното в началото на проекта. На финалните комуникационни събития, всички партньори представиха публично разработените инструменти за МСП, Публичната Администрация и  Институциите за професионално образование след средното образование пред представители на всяка една от трите целеви групи на проекта, като по този начин осигуриха осведоменост, приемственост и устойчивост в използването на създадените продукти.  

Какво е GENEUS?

GENEUS е двугодишен проект, финансиран от Европейската комисия - Еразъм + КА2 Програма. В него участват 6 партньорски организации от 5 различни държави: Австрия, България, Италия, Португалия и Испания. Проектът Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете – има за цел да създаде, въведе в употреба и разпространи матрица тестове, които не налагат полова дискриминация. 

Партньорите в проекта GeNeus разработиха следните продукти:

 • Общ доклад за тестването на представяне и способности, по отношение на неутралност спрямо пола: въз основа на десктоп проучване и интервюта, този доклад събира информация за това как МСП, Публичната администрация и Институциите за професионално образование след средното образование провеждат процесите по подбор и какви системи за тестове се използват в Австрия, България, Италия, Португалия и Испания. Той отчита какви са различията между половете в различните области и какви са специфичните потребности от равни възможности за достъп и за двата пола, като посочва съществуващите най-добри практики в различните страни партньори.
 • Набор от инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола: въз основа на най-добрите практики и потребности, бяха разработени нови форми на тестване, които да подобрят процесите по подбор и оценка. Новите инструменти са апробирани сред повече от 1000 души, като резултатите бяха подложени на статистически анализ и на тази основа бяха дооформени финалните инструменти.
 • Практическо ръководство за прилагане на инструментите: информация как да се интегрират конкретно новите методи за изпитване в различни области на пазара на труда. Това ръководство предоставя информация за прилагането на инструментите и тестовете на GeNeus, неутрални спрямо пола, като гарантира адекватното му използване и гарантира подходящо и гладко изпълнение. То съдържа информация за това как да се интегрира този набор от инструменти в процесите по подбор и оценка, как да се достигне до целевите групи, каква е неговата релевантност и кой може да използва тези инструменти и тестове, както и как правилно да се прилага всеки един от ресурсите. Разработените инструменти включват:
  • Дефиниране на профила
  • Общ въпросник за основни компетентности за работа
  • Аналитични упражнения - решаване на проблеми
  • Основна рамка за интервю за подбор
  • Индивидуален доклад за подбор.
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за МСП: документът е адресиран към МСП, НПО, кариерните консултанти, социалните експерти, институциите за професионално образование и включва набора от разработените инструменти и тестове, неутрални спрямо пола, като предоставя както анализ на МСП в Европа, така и на важността да бъдат използвани неутрални спрямо пола тестове за подбор и селекция в работен контекст. Наръчникът е ключов документ в подкрепа на МСП за въвеждане на процес по подбор, който изключва възможността за полова дискриминация, като се фокусира върху инструменти, неутрални спрямо пола в работен контекст и компетентности, необходими в контекста на МСП.
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Публичната Администрация: Заедно с предложенията за прилагането на инструментите, неутрални спрямо пола, този документ може да се използва и като източник на основни принципи в ПА, които регулират правилата на работа в процесите на подбор и селекция и гарантират равнопоставеност между половете. В допълнение, наръчникът помага на институциите в Публичната администрация, които имат специфична социална роля, да са гарант и да служат за пример в прилагането на принципите за равенство и липса на дискриминация. Не на последно място, документът дава възможност на представителите на ПА да разберат как да използват най-добре създадения набор от инструменти, благодарение на използваните практически казуси и препоръки от експерти в тази област.
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Институциите за професионално образование след средното образование (ИПОССО): документът е адресиран към управленските кадри в центровете за кариерно ориентиране, институциите за професионално образование след средното, организациите, които предлагат тестове за образователна ориентация и други ръководни кадри. Препоръките на експертите в този документ помагат на читателите да разберат как да използват най-добре създадения набор от инструменти. 

Можете да изтеглите всички гореспоменати документи от следния линк: http://www.bimec-bg.eu/proekti/proekt-geneus

За допълнителна информация относно резултатите от проекта, можете да се обърнете към: bimec@bimec-bg.eu

Партньори:
 • Координатор: Frauen im Brennpunkt / Австрия  www.fib.at
 • Inova+ / Португалия www.inovamais.eu
 • Instituto Politecnico of Porto / Португалия www.ipp.pt
 • Бимек ООД / България www.bimec-bg.eu
 • Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci" / Италия www.danilodolci.org
 • Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia / Испания www.sefcarm.es

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие